Welkom op de site van de Directie Monumenten en Landschappen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Recente info, tentoonstellingen en publicaties op de News-pagina.


In BelgiŽ is de bescherming van het onroerend erfgoed (monumenten, landschappen en archeologie) en gewestelijke bevoegdheid. De wettelijke bepalingen inzake het behoud van het onroerende erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn opgenomen in het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO), dat van kracht werd op 5 juni 2004, en in diverse toepassingsbesluiten. Het BWRO werd recent gewijzigd door de ordonnantie van 14 mei 2009 (in voege getreden op 1 januari 2010).

De belangrijkste opdrachten van de Directie Monumenten en Landschappen
van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn:

  • Het onroerend erfgoed identificeren en bestuderen door het opstellen en regelmatig updaten van inventarissen en atlassen.
  • Het onroerend erfgoed wettelijk beschermen door middel van besluiten tot inschrijving op de bewaarlijst en tot bescherming van goederen.
  • Het erfgoed restaureren en beheren door de opvolging van de werkzaamheden, vanaf de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning tot het einde van de werkzaamheden en de toekenning van eventuele subsidies.
  • Archeologische opgravingen uitvoeren en de bewaring en herwaardering verzekeren van het archeologisch erfgoed dat wordt ontdekt.
  • Deelnemen aan Europese en internationale projecten ter bevordering van de samenwerking en de uitwisseling van goede praktijken.
  • De burger informeren en bewustmaken van de waarde en de rol van het erfgoed in de samenleving door middel van publicaties, tentoonstellingen, conferenties en animatieactiviteiten.
  • De documentatie bewaren en (doen) gebruiken.

Recente info, tentoonstellingen en publicaties op de News-pagina.

Het regeerakkoord 2009-2014 over erfgoed:

Het erfgoed als waardescheppend element voor de Brusselse identiteit

Het Brussels erfgoed draagt niet enkel bij tot de uitstraling van het imago van Brussel in het buitenland, maar is ook drager van een positieve identificatie voor alle Brusselaars.

De sensibilisering voor de herwaardering van het erfgoed in al zijn verscheidenheid moet zich richten tot heel de Brusselse bevolking, tot alle maatschappelijke klassen en alle leeftijdscategorieŽn van de bevolking, alsook de economische wereld. Het programma ę Erfgoedklassen en Burgerschap Ľ, dat zich richt tot een schoolgaand publiek zal worden aangesterkt , evenals individuele evenementen rond het erfgoed, alsook de sensibiliseringsacties bij nieuwe inwoners van Brussel.

Prioriteit moet worden verleend aan de steun voor het behoud van beschermde goederen die in hoofdzaak bestemd zijn als collectieve uitrustingen en in dienst staan van heel de bevolking (scholen, sportinfrastructuur, culturele uitrustingen enz.). De inventaris van het erfgoed wordt verder uitgewerkt. De administratieve subsidiŽringsprocedure zal vereenvoudigd worden. De Directie Monumenten en Landschappen zal ermee belast worden over het erfgoed een debat op gang te brengen door in het bijzonder de nadruk te leggen op de band tussen de evolutie van het erfgoed en de identiteit van het Gewest.

Een andere uiterst belangrijke uitdaging is het vinden van een rechtvaardig evenwicht tussen het behoud van het erfgoed en de noodzakelijke energiebesparingen en tussen de instandhouding van het erfgoed en de noodzakelijke uitbouw van een sociaal-economisch project.

In samenwerking met de gemeenschaps-instellingen en de sociale partners kan een afdeling Erfgoedberoepen worden geopend bij het Referentiecentrum voor Bouwberoepen. Dit zijn vaak ambachtelijk getinte beroepen en men zal rekening moeten houden met de eigenheid van ons stedelijk erfgoed, vooral naar aanleiding van de renovaties die worden verricht in het kader van de Wijkcontracten.

Algemeen moet de samenhang in het optreden van de verschillende bevoegde instellingen in Brussel verbeterd worden, hetzij door samenwerking, hetzij in het kader van institutionele hervormingen.

De Regering zal toezien op de bescherming en de herwaardering van het gewestelijk erfgoed op internationaal niveau, vooral bij de UNESCO, door naast de bestaande commissies ook een Brusselse Commissie op te richten.

Zij zal bovendien toezien op de effectieve toepassing van de Europese conventie voor de bescherming van het archeologisch erfgoed van La Valetta, goedgekeurd door de ordonnantie van 20 mei 2004.

Recente info, tentoonstellingen en publicaties op de News-pagina.

 

 

Contact :
Directie Monumenten en Landschappen
Ministerie van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
1035 Brussel
broh.monumenten@mbhg.irisnet.be
tel : 02/204.25.75
fax: 02/204.15.22


DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN