-- Intro
-- Principes
-- Bescherming
-- Gevolgen van de bescherming
Gevolgen van de vrijwaring

De vergunningen I De subsidies I De fiscale voordelen I De sancties

De fiscale voordelen

Vrijstelling onroerende voorheffing
Een vrijstelling van onroerende voorheffing is voorzien voor goederen die behoren tot het onroerend erfgoed dat volledig of deels beschermd of ingeschreven op de bewaarlijst is, en die uitsluitend gebruikt worden als woning en niet worden verhuurd, of als voorziening inzake scholen, cultuur, sport, sociale aangelegenheden, gezondheid, e orziening voor scholen, cultuur, sport, sociale aangelegenheden, gezondheid, erkende erediensten of lekenmoraal, in de volgende mate:

1 ten belope van 25 % indien hun gevel beschermd of op de bewaarlijst opgenomen is;
2 ten belope van 50 % indien hun interieur of hun tuin geheel of gedeeltelijk beschermd is of staat ingeschreven op de bewaarlijst;
3 ten belope van 100 % als ze in hun totaliteit beschermd zijn of opgenomen op de bewaarlijst.

Om van de vrijstellingen bedoeld onder 2 of 3 te kunnen genieten, moet voor het betrokken goed een overeenkomst met de directie Monumenten en Landschappen worden gesloten waarin wordt voorzien in de toegankelijkheid voor het publiek gedurende de twee dagen van de Openbare Monumentendagen (Besluit van de Regering van 28 april 2011).

De vrijstelling wordt pas van kracht vanaf de kennisgeving van het besluit waarmee het goed op de bewaarlijst ingeschreven of beschermd wordt en, in voorkomend geval, vanaf het sluiten van de overeenkomst betreffende de toegankelijkheid voor het publiek. (art. 298 van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, alinea’s 2, 3 en 4 in voege vanaf 2011)

Voor een aanvraag van overeenkomst kan u hier klikken. Nadat u deze aanvraag heeft ingevuld kunt u ze via fax naar het nr. 02/204.15.22 verzenden of via de post naar de Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vooruitgangstraat 80, bus 1 te 1035 Brussel. Na de analyse van uw aanvraag zal u spoedig een voorstel tot overeenkomst in twee exemplaren ontvangen die u ons ondertekend kan terugsturen. Een van de exemplaren ondertekend door de directeur van de DML zal u daarna worden teruggestuurd.

In geval van mede-eigendom vestigen wij er uw aandacht op dat de mede-eigenaars hun akkoord dienen te geven (bijvoorbeeld via de syndicus).

Fiscale aftrek
De eigenaar van een beschermd goed, dat niet in huur is gegeven en toegankelijk is voor het publiek, kan van zijn totale netto inkomsten bepaalde uitgaven aftrekken die hij gedaan heeft voor het onderhoud en de restauratie van het goed (zie art. 104, 8 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting).