-- Intro
-- Principes
-- Bescherming
-- Gevolgen van de bescherming
Wetgeving

Het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening – behoud onroerend erfgoed

Het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening (BWRO), in voege getreden op 5 juni 2004 codificeert en integreert een aantal ordonnanties, waaronder de vroegere ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerend erfgoed opgeheven en de ordonnantie van 22 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw. Raadpleeg het portaal Stedenbouw voor alle info over het BWRO.

De Directie Monumenten en Landschappen staat in voor de toepassing van deze wetgeving en haar toepassingsbesluiten in het kader van het behoud van het Brussels onroerend erfgoed.
Zij behandelt de aanvragen tot vrijwaring, nl. bescherming (klassering) of inschrijving op de bewaarlijst alsook de aanvragen inzake werken, nl. restauratie of conservatie aan de beschermde
goederen, en inzake subsidies.

Contact :
Directie van de Monumenten en Landschappen
Ministerie Brussels Hoofdstedelijk Gewest
1035 Brussel
broh-monumenten@mbhg.irisnet.be
tel. : 02/204.25.75.
fax.: 02/204.15.22.

 

Wettelijke referenties 

ORDONNANTIES

Het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening (BWRO) co÷rdineert, codificeert en vervangt vanaf 5 juni 2004 een aantal ordonnanties. Het Wetboek werd aangenomen bij besluit van de Brusselse Regering van 9 april 2004 (Belgisch Staatsblad van 26 mei 2004) en werd bekrachtigd door de Ordonnantie van 13 mei 2004  (Belgisch Staatsblad van 26 mei 2004).

TOEPASSINGSBESLUITEN

1. AANVRAGEN TOT INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST EN AANVRAGEN TOT BESCHERMING
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 november 1993 betreffende de aanvragen tot inschrijving van een goed dat tot het onroerend erfgoed behoort op de bewaarlijst en betreffende de aanvragen tot bescherming bedoeld in artikel 18. ž 2, van de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerend erfgoed + aanvraagformulieren (B.S. 27.11.1993)

2. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning
formulieren op het portaal Stedenbouw

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, van de overlegcommissie evenals van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect (gepubliceerd in B.S. van 02.12.2008 gewijzigd door het besluit van 07.04.2011, gepubliceerd in B.S. van20.06.2011)
Samenvattende tabel van de nieuwe titel III met betrekking tot de beschermde goederen.

3. VOORWAARDEN EN NADERE REGELS VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR WERKEN TOT BEHOUD VAN EEN BESCHERMD GOED
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2014 tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor werken tot behoud van een beschermd goed (B.S. 26.08.2014)                                                      formulieren

4. VOORWAARDEN EN NADERE REGELS VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE (KLEIN ERFGOED)
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 2010 tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor werken tot behoud van klein erfgoed (B.S. 06.07.2010)
formulieren