-- Intro
-- Principes
-- Bescherming
-- Gevolgen van de bescherming
Gevolgen van de vrijwaring

De vergunningen I De subsidies I De fiscale voordelen I De sancties

De sancties

In laatste instantie en altijd na overleg en het zoeken naar een compromis met de eigenaar, zijn verdergaande maatregelen voorzien.
Het ligt niet in de bedoeling van de Gewestelijke Regering om overdreven gebruik te maken van deze maatregelen. Ze zijn bedoeld voor de gevallen waarin een moedwillig nalatige eigenaar een goed in gevaar brengt dat waardevol is voor elke inwoner van het Gewest.

Toezicht
Door de Gewestelijke Regering benoemde beambten van de Dienst Monumenten en Landschappen zijn bevoegd om inbreuken op de bepalingen betreffende de vrijwaring van het onroerend erfgoed op te sporen en vast te stellen. Zij kunnen ook de onderbreking bevelen van de werken die in overtreding van deze bepalingen zijn uitgevoerd. Als straffen zijn geldboetes en gevangenisstraffen voorzien.

In de plaats treden van de eigenaar - Ambtshalve uitgevoerde werken
In het geval dat de eigenaar weigert de noodzakelijke werken voor het behoud van een beschermd goed uit te voeren, kan het Gewest of de gemeente in zijn plaats treden.
Bij gebrek aan overeenstemming met de eigenaar kan het Gewest of de gemeente de gedane kosten terugvorderen.

Onteigening
Indien het beschermde goed eigendom is van een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke persoon, kan deze, in plaats van de werken uit te voeren die nodig zijn voor het behoud van de integriteit van het goed, eisen dat het Gewest zijn goed onteigent.
Bovendien kan de Gewestelijke Regering, ofwel op eigen initiatief, ofwel op voorstel van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen of van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het goed is gelegen, om redenen van algemeen belang besluiten tot de onteigening van een goed dat tot het onroerende erfgoed behoort en dat gevaar loopt van afbraak of zware beschadiging.