-- Intro
-- Hoe beschermt men ?
-- Werelderfgoed
-- Inventarissen
 - Internet formulieren
Hoe beschermt men?

Hoe beschermen ? I Wat is een monument ? I Wat is een geheel ? I Wat is een landschap ? I Wat is een archeologische site ? I Waarom een vrijwaringszone ?

Hoe beschermen ?

De ordonnantie inzake het behoud van het onroerende erfgoed slaat op het geheel van onroerende goederen (monumenten en landschappen) die een patrimoniale waarde bezitten en doelt voornamelijk op door de mens opgerichte realisaties.
De vrijwaringsmaatregelen verenigen de eigenaar, voor wie het goed een privé-belang vertegenwoordigt, en de overheid, die in naam van het algemeen belang optreedt voor hetzelfde goed. De procedure voor de bescherming of inschrijving op de bewaarlijst van een goed kan worden ingezet hetzij door de eigenaar, hetzij door een vereniging die als doel het behoud van het erfgoed heeft, hetzij door de gemeentelijke of gewestelijke overheden. In alle gevallen moet de beslissing tot het inzetten van de vrijwaringsprocedure worden bevestigd door een besluit van de Gewestelijke Regering. Daarna volgt een grondig onderzoek van het voorstel tot bescherming of inschrijving op de bewaarlijst waarbij alle bovengenoemde partijen officieel worden betrokken. Na beëindiging van dit onderzoek neemt de Gewestelijke Regering een besluit tot definitieve vrijwaring.