-- Intro
-- Hoe beschermt men ?
-- Werelderfgoed
-- Inventarissen
 - Internet formulieren

 Brussel en de Overeenkomst van het UNESCO-Werelderfgoed

Unesco en Brussel I De Grote Markt van Brussel I De belangrijkste woningen van Victor Horta I Het Stocletpaleis I De Indicatieve Lijst


Over de hele wereld moedigt UNESCO de bescherming, de identificatie en het behoud aan van zowel cultureel als natuurlijk erfgoed, waarvan men stelt dat het een uitzonderlijke waarde heeft voor de mensheid. Met dit doel voor ogen werd in 1972 een internationale overeenkomst, getiteld Overeenkomst inzake de bescherming van het culturele en het natuurlijke erfgoed, goedgekeurd door UNESCO. In 2009 werd het verdrag, dat doorgaans « Verdrag van het Werelderfgoed » genoemd wordt, goedgekeurd door 186 staten.

België heeft de Overeenkomst inzake de bescherming van het culturele en het natuurlijke erfgoed geratificeerd op 24 juli 1996.

Lees ook de brochure over de Belgische inspanningen voor mondiale erfgoedzorg, naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de overeenkomst. Een Engelse versie is eveneens beschikbaar.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd inzake onroerend erfgoed op het grondgebied van het gewest, heeft de Directie Monumenten en Landschappen belast met de dossiers betreffende de voordracht voor opname van Brussels erfgoed met een uitzonderlijke waarde voor de mensheid op de Werelderfgoedlijst en bovendien globaal met de opvolging van de Overeenkomst.

De Brussele Hoofdstedelijke Regering heeft drie monumenten voorgedragen voor opname in de lijst van het Werelderfgoed:

 1.  De Grote Markt in Brussel
Voorstel: 16/06/1997
Goedkeuring: 22e Zitting van het Comité, Kyoto, december 1998
Inschrijvingscriteria: Cultureel (ii), (iv)

2. De belangrijkste woningen van Victor Horta:
  -     Hotel Tassel, P.E. Jansonstraat 6, 1000 Brussel.
  -     Hotel Solvay, Louizalaan 224, 1050 Brussel.
  -     Hotel Van Eetvelde en uitbreiding, Palmerstonlaan, 1000 Brussel.
  -     Woonhuis en atelier van Victor Horta, Amerikastraat 23-25, 1060 Brussel
Voorstel: 23/07/1999 
Goedkeuring: 24e Zitting, Cairns (Australië) november 2000.
Inschrijvingscriteria: Cultureel (i), (ii), (iv)

3. Het Stocletpaleis
Voorstel: 28/01/2008
Goedkeuring 33e Zitting, Sevilla, juni 2009.
Inschrijvingscriteria: Cultureel (i), (ii)

De voordracht van culturele of natuurlijke goederen als werelderfgoed gebeurt volgens een strikte procedure en met naleving van een vast format voor de kandidatuur, opgemaakt door UNESCO. Daarbij dienen criteria te worden nageleefd op basis waarvan de uitzonderlijke universele waarde van het voorgedragen goed beoordeeld kan worden, alsook zijn authenticiteit, zijn integriteit en zijn beheer.

De kandidaat goederen voor het Werelderfgoed ondergaan een lang onderzoeks- en evaluatieproces, uitgevoerd door de Centrum voor het Werelderfgoed en de specifieke adviesorganen van UNESCO, alvorens het Comité voor het Werelderfgoed ze goed- of afkeurt.

Om aanspraak te maken op een kandidatuur voor de sterk begeerde Werelderfgoedlijst, moet het goed allereerst voorkomen op de indicatieve lijst van de staat die partij is bij de Overeenkomst.   L

De uitvoering van de Overeenkomst beperkt zich echter niet tot het opnemen van een goed op de lijst. Erfgoed beschermen, conserveren en het valoriseren zijn de belangrijkste zorg en kern van de debatten van de staten die partij zijn bij de Overeenkomst. Deze staten komen samen voor zittingen van het Comité voor het Werelderfgoed en de Algemene Vergaderingen. Deze bijeenkomsten verenigen vertegenwoordigers van ongeveer 186 staten en vormen de gelegenheid bij uitstek voor het bepalen van de richtlijnen van de Overeenkomst, de beleidsdoelstellingen en de beleidsvoornemens. Deze laatste zorgen voor een verbetering wat betreft het beheer van een goed, de stabiliteit en de geloofwaardigheid van de lijst. Ze staan ook in voor hulpverlening bij noodzakelijke tussenkomst voor monumenten die in gevaar zijn of goederen ingeschreven op de lijst met bedreigd Werelderfgoed.

België is lid geweest van het Comité van 1999 tot 2003. De Belgische delegatie, samengesteld uit vertegenwoordigers van Monumenten en Landschappen uit het Brussels, het Vlaams en het Waals gewest en van de Ambassadeur van België bij UNESCO, heeft actief deelgenomen aan de werken en beslissingen van het Comité en is zich sindsdien als observator in dezelfde zin blijven inspannen.

Wat de werken die verbonden zijn aan de Overeenkomst, betreft, heeft België zich in 2005 ingezet voor

de gemeenschappelijke voorbereiding van het eerste periodiek verslag. Daarin werd nagegaan in hoeverre de Overeenkomst voor Werelderfgoed in ons land nageleefd wordt. Ter aanvulling heeft de Directie Monumenten en Landschappen, in nauwe samenwerking met de cel Erfgoed van de stad Brussel, voor UNESCO een rapport opgemaakt « inzake de staat van de Grote Markt en de belangrijkste woningen van Victor Horta ».

Na de besluiten van het eerste verslag heeft de Directie deelgenomen aan de vergaderingen ter opvolging van het periodieke verslag ingeleid door de Centrum voor het Werelderfgoed. Het hoofddoel was een actieplan voor West-Europa opstellen wat inhield dat de deelname inhield aan de retrospectieve inventaris en de revisie van de indicatieve lijsten die in 2008 beëindigd werd.

Als vervolg op deze werken en teneinde het beheer van goederen en hun omgeving te verbeteren, werd een interdisciplinaire werkgroep opgezet bij de Directie, die regelmatig de verschillende partijen die betrokken zijn bij het beheer van het goed, samenbrengt. De opvolging van de dossiers inzake stedenbouw en restauratie in de zone die een impact heeft op het ingeschreven goed, is inmiddels een van de prioriteiten van de Directie geworden.

<<top