-- Intro
-- Unieke vergunning
 - Subsidies
 
     - Beschermd Erfgoed
 
     - Klein Erfgoed

-- Internet formulieren
De subsidies voor werken tot behoud van een beschermd goed
 
   
Voor welke werken?
 • Voor onderhouds- en restauratiewerken die noodzakelijk zijn voor het behoud van het beschermde goed.
 • Voor voorafgaande studies die nodig zijn om deze werken te kunnen uitvoeren.

Komen niet in aanmerking ; onder andere :

 • De werken die geen erfgoedwaarde hebben.
 • De werken die betrekking hebben op de niet-beschermde delen.
 • De werken die noodzakelijk geworden zijn ten gevolge van een overtreding of ten gevolge van een gebrek aan onderhoud en nalatigheid door de begunstigde

Voor wie ?

 • Voor de eigenaars of gelijkgestelden (houder van een vruchtgebruikrecht, een erfpachtrecht, een opstalrecht).
 • Voor de huurders (of gelijkgestelden) onder bepaalde voorwaarden.

Wat is het bedrag van de subsidies?

Het bedrag van de subsidie wordt toegekend binnen de limieten van de beschikbare begrotingskredieten, rekening houdend met een of meerdere van de volgende criteria:

 • het nut van de ondernomen handelingen en werken of de pertinentie van de gekozen technieken
 • het bedrag opgenomen in de raming , de bestekken of offertes;
 • de gangbare prijzen voor dit type handelingen en werken

De bedragen worden bepaald volgens percentages die verschillen in functie van de situatie :

 • de voorafgaande studies worden gesubsidieerd aan 80% van de voor subsidie toegelaten uitgaven, zowel voor de openbare als de particuliere begunstigde;
 • voor de ander handelingen en werken is het percentage vastgesteld op 80% voor de openbare begunstigden en op 40% voor de particuliere begunstigden ;
 • in bepaalde gevallen zijn verhogingen mogelijk voor particuliere begunstigden, meer bepaald in functie van de inkomens, van de situatie van het goed of van het type werken.

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen van de begunstigde ?

De begunstigde is gehouden aan een aantal verplichtingen, en dit voor, tijdens en na de werken.
Hij moet instemmen met de bezoeken en controles van de leden van het bestuur, en in bepaalde gevallen zich er via overeenkomst toe verbinden het goed toegankelijk te maken voor het publiek. Hij aanvaard het plaatsen van informatiepanelen met betrekking tot de gewestelijke tussenkomst. Op het einde van de werken dient hij een restauratieverslag in waarin de belangrijkste interventies worden beschreven.

PRAKTISCHE INFORMATIE

het formulier downloaden

het vademecum downloaden

de tekst van het besluit raadplegen

Contact : restauratie@gob.irisnet.be of 02/204.27.20 (secretariaat)

EEN AANVRAAG INDIENEN

De aanvragen, die verplicht gebruik maken van het officiŽle aanvraagformulier, kunnen worden ingediend ter plaatse op de Directie Monumenten en Landschappen of via verzending.

Directie Monumenten en Landschappen
Brussel Stedelijke Ontwikkeling
C.C.N. - vooruitgangsstraat 80 (7de verdieping)
1035 BRUSSEL

Weldra zullen deze aanvragen ook online kunnen ingediend worden via irisbox

<<top