-- Intro
-- Open Monumentendagen
-- Art Nouveau Netwerk
-- Documentatiecentrum
-- Tentoonstellingen
-- Publicaties

-- Informatiepanelen
-- Pedagogie

 - Externe betrekkingen
-- Privé initiatieven
Intergewestelijke en internationale betrekkingen

De geografische en politieke positie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stimuleert de Directie Monumenten en Landschappen om ook op de internationale scène aanwezig te zijn. De jongste jaren heeft de Dienst een netwerk van contacten opgebouwd met de verschillende instanties die zich bezighouden met de vrijwaring van het erfgoed.

Ondanks de regionalisering van de bevoegdheden voor monumenten en landschappen onderhoudt de Directie geregeld contacten met haar Vlaamse en Waalse tegenhangers om ervaringen uit te wisselen en gemeenschappelijke projecten op te zetten.

Sinds België in 1996 de UNESCO-overeenkomst inzake de bescherming van het werelderfgoed heeft geratificeerd, is de Grote Markt van Brussel in 1998 op deze lijst opgenomen, in 1999 zijn de belangrijkste realisaties van Victor Horta voor opname voorgesteld en aanvaard, en in 2009, het Stocletpaleis. De Directie Monumenten en Landschappen neemt de opvolging van deze conventie op haar grondgebied waar en neemt deel aan de opvolging van de werkzaamheden van het Werelderfgoedcomité.

De Directie staat in contact met de Raad van Europa, die op Europees niveau de grote lijnen voor het beheer en de vrijwaring van het erfgoed bepaalt. Deze lijnen worden neergeschreven in basisteksten - conventies, verklaringen, conferenties, resoluties en aanbevelingen - die de Dienst zo goed mogelijk in praktijk probeert te brengen. Ook wisselt de Directie kennis uit met andere landen. Dit is onder meer gebeurd met een aantal Oost-Europese landen op het domein van inventarispraktijken en -technieken, en met Moskou en Berlijn in het kader van bilaterale akkoorden.

Ten slotte neemt de Directie Monumenten en Landschappen ook deel aan de oproepen voor projecten georganiseerd door de Europese Commissie. Verschillende Algemene Directies zijn bevoegd voor aspecten van het cultureel erfgoed :

  • Education et Culture (culturele dimensie van communautaire acties en cultureel erfgoed, informatie-industrie, bewustmaking en opleiding
  • Regionaal beleid.

De projecten beogen zowel de kennismaking met het erfgoed via nieuwe media, als de restauratie van beschermde goederen of de integratie van het erfgoed in de ruimere context van de ruimtelijke ordening.

<<top